Είστε εδώ

Ασφάλεια συγκομιδής

Ασφάλεια συγκομιδής
1. Η στήριξη για την ασφάλεια συγκομιδής συμβάλλει στην
προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών για απώλειες που
οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα,
ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

2. Η στήριξη για την ασφάλεια συγκομιδής μπορεί να χορηγείται
με τη μορφή χρηματοδοτικής κοινοτικής συνδρομής, η οποία δεν
πρέπει να υπερβαίνει:

α) 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι
παραγωγοί για ασφάλιση έναντι των ζημιών που προκαλούνται
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να
θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

β) 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι
παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:

i) απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων
απωλειών που προέρχονται από δυσμενή κλιματικά
φαινόμενα,

ii) απωλειών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή
προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

3. Η στήριξη για την ασφάλεια συγκομιδής μπορεί να χορηγείται
μόνον εάν οι σχετικές αποζημιώσεις δεν καλύπτουν πάνω από το
100 % της απώλειας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν
αποζημιώσεων που ενδεχομένως λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα
καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

4. Η στήριξη για την ασφάλεια συγκομιδής δεν στρεβλώνει τον
ανταγωνισμό στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.
Πηγή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2008